• Sky
  • Sky
  • Sky
  • Sky
  • Sky
  • Sky
  • Sky
  • Sky

PROGRAMI EVROPIAN

Programi Evropian fokusohet në sfidat sociale, politike e kulturore që lidhen me integrimin në BE si: Reformat shqiptare bazuar në politikat e BE-së; Përdorimi efektiv i fondeve të ndihmës së BE-së; Opinioni dhe qëndrimet publike ndaj Integrimit Evropian; Bashkëpunimi Rajonal

PROGRAMI I POLITIKAVE SOCIALE

Programi i Politikave Sociale përfshin kërkime e studime mbi transformimin shoqëror të Shqipërisë që fokusohen në: Ulja e papunësisë dhe margjinalizimit shoqëror; Politikat ndaj grupeve të veçanta shoqërore; Migrimi ...
 

PROGRAMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT

Programi për të drejtat e njeriut synon fuqizimin e të drejtave qytetare,shteti i së drejtës po ashtu administrate publike transparente dhe miqësore me qytetarët e fokusuar: Ndërgjegjësimi i të rinjve dhe gjithë qytetarëve për të drejtat ...

PROGRAMI ZHVILLIMIT LOKAL E RAJONAL

Programi Zhvillimit Lokal e Rajonal merret me studime e projekte për fuqizimin ekonomik vendor e rajonal si Veprimtari për zbutjen e pabarazive në nivel rajonal e lokal; Zhvillimi i ekonomisë bazuar në njohuritë bashkëkohore ...

LAJME DHE EVENTE

Sektorët


QEVERISJA DHE DEMOKRATIZIMI

Demokracia nuk mund të konceptohet pa mirëqeverisjen, e cila në vetvete nënkupton përgjegjshmëri nga ana e pushtetarëve dhe të zgjedhurve dhe dhënie llogari tek ...

MË SHUMË

DREJTËSIA DHE SUNDIMI I LIGJIT

Instituti është i angazhuar në drejtim të nxitjes standardeve të drejtësisë dhe shtetit të së drejtës, përmes trajnimeve, fushatave, që nxisin vetëdijesimin ...

MË SHUMË

TË DREJTAT E NJERIUT DHE BARAZIA GJINORE

Instituti ka si objektiv të mbledhë dhe të ofrojë përfitimet e një zhvillimi shkencor, kulturor dhe të shumëllojshëm të hulumtimit...

MË SHUMË


BASHKËPUNIMI RAJONAL DHE INTEGRIMI EVROPIAN

Shqipëria është zyrtarisht shtet kandidat dhe në pritje për të hapur negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Bashkëpunimi rajonal është një nga ...

MË SHUMË

DIASPORA DHE DIPLOMACIA EKONOMIKE

Diplomacia ekonomike është përcaktuar tradicionalisht si një fushë e vendimmarrjes dhe politikë-bërjes e cila ka për qëllim avancimin e interesave ekonomike të shtetit ...

MË SHUMË

ADMINISTRIMI PUBLIK DHE PUSHTETI VENDOR

Administrata Publike mbulon të tri drejtimet e qeverisjes së një vendi: ekzekutivin, legjislativin dhe gjyqësorin. Ajo luan një rol vendimtar në formulimin e politikave, ...

MË SHUMË


FINANCAT PUBLIKE DHE EKONOMIA SOCIALE

Financat publike vlerësojnë të ardhurat e qeverisë dhe shpenzimet e autoriteteve publike si dhe rregullimin ndërmjet tyre për të ...

MË SHUMË

MBROJTJA DHE SIGURIA

Politikat e sigurisë dhe ajo e mbrojtjes është një nga prioritetet kryesore, në ditët e sotme, çka kërkon forcimin e aftësive dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në ...

MË SHUMË

KAPITALI NJERËZOR DHE EDUKIMI I VAZHDUESHËM

Në vitet e fundit, sistemet e arsimimit dhe punësimit kanë pësuar ndryshime të mëdha që prekin shoqëritë dhe ekonomitë. Shumë ...

MË SHUMË

praktikat më të mira

Më shumë

Qendra e Trajnimit për Fëmijët me Nevoja të Veçanta

Pranë Institutit Shqiptar për Çështjet Publike krijohet Qendra e Trajnimit për Fëmijët me Nevoja të Veçanta. Kjo qendër është pajisur me pajisje të financuara nga Projekti DAP Australi. Me krijimin e kësaj qendre, jo vetëm forcohet impakti i projektit, por edhe iniciativa e tij...

“Edukimi dhe zhvillimi i fëmijëve me nevoja të veçanta nëpërmjet përdorimit të TIK”

Libri “Edukimi dhe zhvillimi i fëmijëve me nevoja të veçanta nëpërmjet përdorimit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit (TIK)” është produkt i projektit “Mbështetja e mësuesve të ardhshëm në përdorimin e TIK në edukimin...

Youth Mobile Academy

Youth Mobile Academy – Edukimi i të Rinjve si Agjentë Ndryshimi për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri është një iniciativë e Institutit Shqiptar për Çështjet Publike (AIPA). Fokusi i saj ishte, gjithashtu edhe frymëzimi dhe dhënia e stimujve për pjesëmarrësit për të ndikuar në ndryshime pozitive në komunitetin e tyre....

Katedrat ndërkombëtare Jean Monnet dhe UNESCO

Instituti Shqiptar për Çështje Publike – AIPA – dhe Universiteti “Marin Barleti”, me mbështetjen e Komisionit Evropian dhe të Organizatës për Edukim, Shkencë dhe...

Shkolla Qendër Komunitare

Shkolla si Qënder Komunitare: Drejt një Ekosistemi të Edukimit për Zhvillimin e Qëndrueshëm ka për qëllim krijimin e modelit të shkollës komunitare për zhvillimin e qëndrueshëm...

Mobile Academy

Akademia e lëvizshme është një iniciativë e AIPA e cila ka për qëllim organizimin e aktiviteteve edukative dhe ndërgjegjësuese në rajone të ndryshme të vendit. ...

STAF DREJTUES DHE ADMINISTRATIV


MSC. ERVJOLA OSMANAJ

Koordinatore pranë AIPA

Short Bio

MSC. MARTINA GJONAJ

Specialiste Finance

Short Bio

Staf për Menaxhim dhe Zhvillim Projektesh

Xhiljol Abdihoxha - koordintor projektesh

Edlira Lloha - Këshilltar Ligjor

Dr. Eneida Frashëri - ekspert / trajnues

Dr. Mirela Karabina - ekspert / trajnues

Dr. Edmond Trako - ekspert / specialist shëndeti publik

Almir Xhangolli - ekspert / trajnues

Staf mbështetës

Anisa Doci - Support ICT

Fatmir Beqiragaj - Support Logjistikë

Ekspertë të asociuar

Prof. As. Mateo Spaho - Ekspertë të asociuar

Prof. As. Edi Spaho - Ekspertë të asociuar

Dr. Enrik Sejdinaj - Ekspertë të asociuar