Qendrat dhe Sektorët

SME Ekonomia sociale e tregut
RLHR Të drejtat e njeriut dhe shteti i së drejtës / sundimi i ligjit
DGG Demokracia dhe mirëqeverisja
ESIP Studime ndërkombëtare dhe perspektiva europiane
CECY Komunikimi, edukimi, kultura dhe rinia
CC Qytetet dhe qytetarët
CSSC Shoqëria civile dhe kapitali social
G + Gender sigma