Kërkimi shkencor

Kërkimi shkencor është shtylla kryesore e punës së Institutit. Ai e realizon veprimtarinë e tij akademike, si dhe mbështetjen e veprimtarisë kërkimore dhe trajnuese të Universitetit apo të aktoreve të tjerë, në fusha si:

  • Ekonomia sociale e tregut
  • Të drejtat e njeriut dhe shteti i së drejtës / sundimi i ligjit
  • Demokracia dhe mirëqeverisja
  • Studime ndërkombëtare dhe perspektiva europiane
  • Komunikimi, edukimi, kultura dhe rinia
  • Qytetet dhe qytetarët
  • Shoqëria civile dhe kapitali social
  • Gender sigma